Võta meiega ühendust info@lucullus-medical.com

Privaatsus

1.1. Lepingupooled on kokku leppinud, et ostja, kui ta on füüsiline isik, on kohustatud teatama müüjale oma ees- ja perekonnanime, alalise elukoha aadressi, sealhulgas postiindeksi, telefoninumbri ja e-posti aadressi.

1.2. Ostja resp. asjaomane isik (edaspidi "ostja" või "asjaosaline") annab müüjale vabatahtlikult isikuandmeid ostulepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja temaga edasiseks suhtlemiseks. Ilma nendeta ei saa müüja ostjaga lepingut nõuetekohaselt täita ja seetõttu ei ole võimalik seda ostjaga sõlmida. Nende isikuandmete töötlemise eesmärk on maksudokumendi väljastamine, lepingueelsed suhted, ostja tuvastamine, tellimuse kinnitamine telefoni või e-posti teel, kauba kohaletoimetamine, registreerimine veebipoes hk-green.sk, turundustegevuste läbiviimine. , info uudiste ja eripakkumiste kohta.

1.3. Müüja töötleb puudutatud isikute isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel nende taotluse alusel või. asjassepuutuva isiku nõusolek vastavalt seadusele nr. ei. 18/2018 kogu. NR SR. Oma nõusolekut isikuandmete sel eesmärgil töötlemiseks avaldab puudutatud isik veebipoe hk-green.sk kaudu kauba tellimisel, veebipoes hk-green.sk registreerumisel või muul sobival viisil. Mõjutatud isik nõustub enne tellimuse saatmist vastavasse lahtrisse märgistades või veebipoes hk-green.sk registreerudes, et müüja töötleb ja säilitab tema isikuandmeid vahemikus ees, perekonnanime, e-posti aadressi müüja uudiste ja aktsiapakkumiste kohta teabe saatmisega seotud tegevusi ning töötles neid oma Turunduse infosüsteemis. Ostja annab Müüjale selle nõusoleku tähtajaliselt kuni Ostja isikuandmete töötlemise eesmärgi täitumiseni.

1.4. Saates müüjale tellimuse, kinnitab ostja ausalt, et annab nõusoleku vastavalt Art. § 11 lg. 1 seaduse nr. 122/2013 kogu Muudetud isikuandmete kaitse kohta (edaspidi "ZnOOÚ"), et müüja töötleb ja säilitab oma isikuandmeid punktis 1.1 määratletud ulatuses. punktis 1.2 sätestatud eesmärkidel. Müüja kohustub käsitlema ja käsutama ostja isikuandmeid vastavalt Slovaki Vabariigi kehtivatele õigusnormidele. Pärast töötlemise eesmärgi täitmist tagab Müüja viivitamatult Ostja isikuandmete likvideerimise vastavalt Art. § 17 lg. 1 ZnOOÚ. Ostja võib isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal kirjalikult tagasi võtta. Nõusolek aegub 1 kuu jooksul alates ostja poolt nõusoleku tagasivõtmise müüjale kättetoimetamisest.

1.5. Ostjal on õigus ja võimalus vahetult peale sisselogimist uuendada isikuandmeid otse veebirežiimis e-poe veebilehel, kliendi rubriigis.

1.6. Müüja kinnitab, et kooskõlas Art. § 6 lg. 2 punkt c) ZnOOÚ kogub isikuandmeid ainult punktis 1.2 nimetatud eesmärgil. käesolevad üldtingimused.

1.7. Müüja kinnitab, et kooskõlas Art. § 6 lg. 2 punkt e) ZnOOÚ tagab, et isikuandmeid töödeldakse ja kasutatakse ainult viisil, mis vastab nende kogumise eesmärgile.

1.8. Müüja teatab, et kooskõlas § 6 p. 2 täht i) ZnOOÚ töötleb isikuandmeid kooskõlas heade kommetega ja tegutseb viisil, mis ei ole vastuolus ZnOOÚ-ga ega muude üldsiduvate õigusnormidega ega hoia neist kõrvale.

1.9. Ostjal on õigus nõuda müüjalt kirjaliku taotluse alusel

 • kinnitus selle kohta, kas tema isikuandmeid töödeldakse või mitte
 • üldarusaadaval kujul teave isikuandmete töötlemise kohta infosüsteemis ulatuses:

a) müüja ja müüja esindaja isikuandmed, kui need on määratud;

b) vahendaja andmed; see ei kehti, kui müüja ei toimi isikuandmete hankimisel vastavalt §-le 8 ZnOOÚ,

c) isikuandmete töötlemise eesmärk,

d) isikuandmete loetelu või isikuandmete ulatus vastavalt § 10 lõikele. 4, esimene lause ZnOOÚ a

e) lisateave, mis on kõiki isikuandmete töötlemise asjaolusid ja tingimusi arvestades vajalik ostjale oma õiguste ja seadusega kaitstud huvide tagamiseks, eelkõige: – juhised vabatahtlikkuse või nõutud teabe esitamise kohustuse kohta. isiklikud andmed; kui müüja saab ostja isikuandmed ostja nõusoleku alusel vastavalt ZnOOÚ §-le 11, teatab ta ka nõusoleku kehtivuse aja ning kui ostja isikuandmete esitamise kohustus tuleneb vahetult täitmisele pööratavast õiguslikult siduvast aktist. Euroopa Liidu lepingu, välislepingu, millega Slovaki Vabariik on seotud, või müüja teatab ostjale õigusliku aluse, mis talle selle kohustuse paneb, ja teavitab teda isikuandmete esitamisest keeldumise tagajärgedest,

 • saajate ring, kui on eeldatav või ilmne, et isikuandmed tehakse neile kättesaadavaks
 • kolmandatele isikutele, kui on eeldatav või ilmne, et neile edastatakse isikuandmeid
 • avalikustamise vorm, kui isikuandmeid soovitakse avaldada
 • kolmandatesse riikidesse, kui eeldatakse või on ilmne, et isikuandmeid nendesse riikidesse edastatakse

1.10. Otsuse tegemisel punkti 1.14 alusel. Ostjal on õigus tutvuda toimingute töötlemise ja hindamise korraga:

 1. üldarusaadaval kujul täpne teave selle allika kohta, kust ta oma isikuandmed töötlemiseks hankis
 2. üldarusaadaval kujul loetelu tema isikuandmetest, mida töödeldakse
 3. töötlemise objektiks olevate ebaõigete, mittetäielike või aegunud isikuandmete parandamine või kõrvaldamine
 4. tema isikuandmete hävitamine, mille töötlemise eesmärk on lõppenud; kui töötlemise objektiks on isikuandmeid sisaldavad ametlikud dokumendid, võib ta nõuda nende tagastamist
 5. tema töötlemise objektiks olevate isikuandmete likvideerimine, kui on rikutud seadust
 6. tema isikuandmete blokeerimine nõusoleku tagasivõtmise tõttu enne selle kehtivusaja lõppu, kui müüja töötleb isikuandmeid ostja nõusoleku alusel

1.11. Ostja õigus vastavalt punktile 1.10. punktide 3 ja 4 kohaldamist võib piirata ainult juhul, kui selline piirang tuleneb eriseadusest või selle kohaldamine rikuks ostja kaitset või rikuks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

1.12. Ostjal on õigus esitada müüjale vastuväiteid tasuta kirjaliku pöördumise alusel

 1. tema isikuandmete töötlemine, mida ta eeldab või töödeldakse otseturunduse eesmärgil ilma tema nõusolekuta, ja taotleda nende likvideerimist
 2. ostja ametinimetuse, nime, perekonnanime ja aadressi kasutamine otseturunduse eesmärgil postisüsteemis või ostja tiitli, nime, perekonnanime ja aadressi esitamine otseturunduse eesmärgil.

1.13. Ostjal on kirjaliku taotluse alusel või isiklikult, kui asja ei ole võimalik edasi lükata, õigus esitada isikuandmete töötlemisele igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemisele § 10 lg. 3 punktid a), e), f) või g) ZnOOÚ, esitades õigustatud põhjused või esitades tõendid oma õiguste ja seadusega kaitstud huvide loata sekkumise kohta, mida isikuandmete selline töötlemine kahjustab või võib konkreetsel juhul kahjustada; kui seda ei takista õiguslikud põhjused ja tõendatakse, et ostja vastuväide on põhjendatud, on müüja kohustatud kohe, kui asjaolud seda võimaldavad, blokeerima ja hävitama isikuandmed, mille töötlemisele ostja vastu oli.

1.14. Ostjal on kirjalikul taotlusel või isiklikult, kui asja ei ole võimalik edasi lükata, õigus esitada müüjale igal ajal vastuväiteid ja mitte alluda müüja otsusele, millel oleks õiguslikud tagajärjed või oluline mõju, kui selline otsus on tehtud. välja antud üksnes tema isikuandmete automatiseeritud töötlemise alusel. Ostjal on õigus nõuda müüjalt tehtud otsuse läbivaatamist automatiseeritud töötlemisviisist erineval viisil, samas kui müüja on kohustatud täitma ostja soovi, et otsustav roll otsuse läbivaatamisel oleks volitatud isik; müüja teavitab ostjat kontrollimise viisist ja leiu tulemusest punktis 1.21 kohase tähtaja jooksul. Ostjal ei ole seda õigust ainult siis, kui see on sätestatud eriseadusega, mis näeb ette meetmed ostja õigustatud huvide kaitsmiseks, või kui müüja on lepingueelsetes suhetes või lepinguliste suhete kehtivuse ajal teinud otsuse täitmiseks. ostja soovil või lepingus on võetud muid asjakohaseid meetmeid ostja õigustatud huvide kaitsmiseks.

1.15. Kui ostja kasutab oma õigust

 1. kirjalikult ja tema avalduse sisust tuleneb, et ta kasutab oma õigust, loetakse avaldus esitatuks käesoleva seaduse kohaselt; e-posti teel esitatud taotluse või ostja toimetab kirjalikult kohale hiljemalt kolme päeva jooksul alates selle saatmise kuupäevast
 2. isiklikult suuliselt protokollis, millest peab selguma, kes õigust kasutas, mida ta väidab ning millal ja kes protokolli tegi, tema allkiri ja ostja allkiri; müüja on kohustatud ostjale üle andma protokolli koopia
 3. vahendaja puhul vastavalt käesoleva lõike punktile 1 või 2, on viimane kohustatud edastama selle taotluse või registreeringu müüjale põhjendamatu viivituseta.

1.16. Kui ostjal on kahtlus, et tema isikuandmeid töödeldakse alusetult, võib ta esitada Slovaki Vabariigi Isikuandmete kaitse ametile ettepaneku isikuandmete kaitse menetluse algatamiseks.

1.17. Kui Ostja ei ole täielik teovõime, võib tema õigusi teostada seaduslik esindaja.

1.18. Kui ostja ei ela, võib tema käesolevast seadusest tulenevaid õigusi teostada lähedane isik.

1.19. Ostja soov vastavalt punktile 1.9., 1.10. 1 /, 3 / kuni 6 ja punkt 1.12. kuni 1.14. müüja poolt tasuta varustatud.

1.20. Ostja soov vastavalt punktile 1.10. 2 / annab müüja tasuta, välja arvatud tasu eest summas, mis ei tohi ületada koopiate tegemise, tehniliste andmekandjate tarnimise ja ostjale teabe saatmisega seotud sihipäraselt tehtud materiaalseid kulutusi, kui eriseadus ei sätesta teisiti. .

1.21. Müüja on kohustatud käsitlema Ostja taotlust kirjalikult vastavalt punktidele 1.19. ja 1.20. hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.

1.22. Ostja õiguste piiramine punkti 1.11 alusel. müüja teavitab sellest ostjat ja Slovaki Vabariigi Isikuandmete Kaitse Ametit kirjalikult ilma põhjendamatu viivituseta.

1.23. Müüja kinnitab, et kooskõlas Art. § 15 lg. 1 täht b) ZnOOÚ töötleb ostja isikuandmeid punktis 1.2 nimetatud eesmärkidel. need tingimused järgmiste vahendajate kaudu: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Pärast tellimuse saatmist või registreerimist saab ostja saada aruandeid müüja kaubapakkumiste, tutvustuste ja teenuste kohta. Kliendil on võimalik saatmisest igal ajal loobuda peale kliendikeskusesse sisselogimist rubriigis „Minu konto“ ja „Minu uudiskirja“ alajaotuses.
 2. Märkides kasti enne tellimuse saatmist, kinnitab ostja, et on käesolevate üldtingimustega tutvunud, nende sisust täielikult aru saanud ning nõustub nendega.
 3. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid üldisi ostutingimusi muuta. Üldiste ostutingimuste muutumisest kirjalikult teavitamise kohustus täidetakse paigutades see veebilehele https://hk-green.cz.
 4. Nende suhete suhtes, mida käesolevad üldtingimused ei reguleeri, kohaldatakse tsiviilseadustiku, elektroonilise kaubanduse seaduse nr 22/2004 CFU ja tarbijaküsimustes siseturu riikliku kontrolli kohta seaduse nr 128/2002 muutmise seaduse nr 128/2002 CFU vastavaid sätteid. kaitse ja teatud seaduste muutmine, muudetud nr 284/2002 CFU ja seadus nr 102/2014 CFU tarbijakaitse kohta kaugmüügis.
 5. Kõik Bitcoini hinnad konverteeritakse eurodes väljendatud hinnast vastavalt meie BitPay partnerite pakutavale Bitcoini parima pakkumise (BBB) ​​vahetuskursile. Kõigi Bitcoini tehingutega kaasneb arve, mis kehtib 15 minutit. Kui etteantud limiidi piires tasumist ei toimu, on vaja koostada uus arve. Tühistatud tellimused: tühistatud tellimuste eest võidakse saada euro suurune raha tagasi. Hüvitis kantakse kogu tellimuse väärtuses euro nimel ostja soovil pangakontole. Tagastatud tellimused: Tagastatud tellimuste puhul on ostja soovil õigus raha tagasimaksele eurodes pangakontole. Maksehäired: Kui Bitcoini nimel maksmisel peaks ilmnema mõni järgmistest olukordadest, püüab meie klienditugi teiega ühendust võtta, et aidata teil olukorda lahendada. Lunastatud tellimus: lunastatud tellimus võetakse vastu ja kõik nõutava summa ületavad rahalised vahendid tagastatakse ostjale. Ebapiisavalt tasutud tellimus: Tellimus tühistatakse ja makse tagastatakse ostjale. Hilinenud tellimus: tellimus tühistatakse ja makse tagastatakse ostjale. Juhul, kui ei LUCULLUS sro ega BitPay ei suuda kontrollida Bitcoini tehingu legitiimsust, tellimus tühistatakse.
 6. Käesolevad üldtingimused jõustuvad ostja suhtes ostu-müügilepingu sõlmimisega

Milliseid isikuandmeid me teilt kogume?

 1. Selleks, et saaksime võimalikult suurel määral täita Teie nõudmisi, soove ja neid hiljem vastavalt Teie ideedele ja ootustele täita, peame seetõttu teadma Teie isikuandmeid. Seejärel kasutame kogutud andmeid teie ja meie ettevõtte LUCULLUS sro vahelise parima võimaliku suhte toetamiseks ja süvendamiseks. Selleks, et saaksime seda kavatsust võimalikult hästi täita, vajame teie nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
 2. Püüame teilt seda teavet hankida meie veebisaidil tellimuse loomisel. Olete meie süsteemis automaatselt registreeritud. Meil on teie nimi, perekonnanimi, arveldus- ja tarneaadress, telefon ja e-posti kontakt. Ettevõte LUCULLUS sro järgib kogu selle protsessi jooksul kehtivaid õigusakte ja üldisi äritingimusi.

Miks meil neid andmeid teilt vaja on?

 1. Isikuandmeid kasutatakse peamiselt teie tellimuse elektrooniliseks töötlemiseks, teie tellimusest kaupade korrektseks kohaletoimetamiseks, samuti teilt laekuvate maksete vastuvõtmiseks, arveldamiseks ja kõige lõpuks teiega suhtlemiseks teiega seotud küsimustes. tellida. Need ülesanded on meie töö väga oluline ja lahutamatu osa.
 2. Meie ettevõtte LUCULLUS sro turunduseesmärkidel kasutatakse ka teie isikuandmeid, aga ka mitmesuguse statistika koostamiseks, mis on siiski koostatud ainult meie ettevõtte sisemistel eesmärkidel. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud alltöövõtjad ja vahendajad, vaid ainult neid andmeid, mis aitavad kaasa teie tellimuse vajalikule ja edukale täitmisele ning selle hilisemale kohaletoimetamisele. LUCULLUS sro on sellele pühendunud.

Kuidas muuta, uuendada, kustutada oma isikuandmeid?

 1. Meie kliendid saavad oma isikuandmeid muuta igal ajal pärast oma kontole sisselogimist või kirjaliku päringu vormis, mis tuleb saata meie e-posti aadressile info@hk-green.cz. Pärast seda toimingut kustutatakse teie isikuandmed hiljem ettevõtte LUCULLUS sro andmebaasist, kes neid enam ei töötle.
 2. Kui te ei soovi enam meie ettevõtte LUCULLUS sro uudiskirja e-posti teel saada, saate tellimusest tasuta loobuda, klõpsates uudiskirja allosas oleval nupul "Tühista tellimine".

Mis on küpsised ja mida need meie jaoks tähendavad?

 1. ookie on lühike tekstifail, mille külastatud veebilehed saadavad teie brauserisse. Ettevõte LUCULLUS sro kasutab neid niinimetatud küpsiseid, et parandada ja lihtsustada teie külastust meie veebisaidile https://hk-green.cz. Meie ettevõte ei kasuta neid teie isikuandmete salvestamiseks ega jaga neid ühegi kolmanda osapoolega.
 2. Küpsiste abil saame andmeid nagu meie veebisaidi külastuste arv, klientide koguarv, seega saame sel viisil teada, milliseid kaupu te Internetist ostate ja saame teile pakkuda teie toodet aadressil soodushinnaga, nt uudiskirja kaudu.
 3. Internetis ostmiseks peavad küpsised olema teie brauseris lubatud.